หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  คณะกรรมการแร่เห็นชอบ คำขอฯ ของผู้ประกอบการ 9 ราย
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 31/1/2562

 

คณะกรรมการแร่เห็นชอบ คำขอฯ ของผู้ประกอบการ 9 ราย

ผลการประชุมคณะกรรมการแร่ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณานั้นเป็นการพิจารณาคำขอต่าง ๆ ของผู้ประกอบการรวม 9 ราย

4.1 ขอประทานบัตร จำนวน 3 ราย

4.2 ขอต่ออายุประทานบัตร จำนวน 3 ราย

4.3 ขอโอนประทานบัตร จำนวน 2 ราย

4.4 ขออาชญาบัตร จำนวน 1 ราย

รายละเอียดดังนี้

4.1 ขอประทานบัตรรวม 20 คำขอ ประกอบด้วย

4.1.1 บริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัด คำขอที่ 3/2559 จังหวัดเลย

4.1.2 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) คำขอที่ 6-19/2554 จังหวัดสระบุรี

4.1.3 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด คำขอที่ 20-24/2554 จังหวัดสระบุรี

4.2 ขอต่ออายุประทานบัตร รวม 4 คำขอ ประกอบด้วย

4.2.1 บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คำขอที่ 1/2554 จังหวัดระนอง

4.2.2 นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช คำขอที่ 1/2559 และ 2/2559 จังหวัดชุมพร

4.2.3 บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จำกัด คำขอที่ 2/2559 จังหวัดหนองบัวลำภู

4.3 ขอโอนประทานบัตรรวม 2 คำขอ ประกอบด้วย

4.3.1 นายนเรศวร์ เลขะกุล (ผู้รับโอน) คำขอที่ 1/2561 จังหวัดยะลา

4.3.2 บริษัท ดาราใต้เหมืองแร่ จำกัด (ผู้รับโอน) คำขอที่ 1/2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.4 ขออาชญาบัตรพิเศษ รวม 1 คำขอ

4.4 บริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด คำขอที่ 1-3/2559 จังหวัดพังงา

ผลการพิจารณา คณะกรรมการแร่ ให้ความเห็นชอบทั้ง 9 ราย

สภาการเหมืองแร่ขอแสดงความยินดีต่อผู้ประกอบการทั้ง 9 รายดังกล่าว ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่ นับเป็นคำขอชุดแรกที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560

สำหรับการประชุมคณะกรรมการแร่ครั้งต่อไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดจะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ในระหว่างนี้ คำขอต่าง ๆ จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตสำรวจและทำเหมืองแร่ ( “ชุดกลั่นกรอง”เดิม) ซึ่งมีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานคณะฯ ก่อนนำเสนอเข้าคณะกรรมการแร่

หมายเหตุ  ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 หมวด 2 คณะกรรมการแร่และคณะกรรมการแร่จังหวัด ส่วนที่ 1 คณะกรรมการแร่ มาตรา 23 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการแร่” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจำนวนไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้

(1)   ผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวนไม่เกินสองคน

(2)   ผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวนไม่เกินสองคน

(3)   ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านการสำรวจและการทำเหมืองด้านสังคมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ด้านละหนึ่งคน

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org