หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  แร่ทองแดง
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 29/6/2552

 

แร่ทองแดง : ทรัพยากรที่น่าสนใจของประเทศไทยในอนาคต

โลหะที่มีปริมาณการใช้มากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม และ        ที่ตามมาเป็นอันดับสามรองลงมาก็คือ ทองแดง อุตสาหกรรมที่ใช้ทองแดงเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง  อุตสาหกรรมยานยนต์  เครื่องใช้

ในครัวเรือน ท่อทองแดงในอุปกรณ์ทำความเย็น ตลอดจนอุตสาหกรรม การผลิตทองเหลือง ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น

ในปี  2551 ในประเทศไทยมีการบริโภคใช้โลหะทองแดง มีจำนวนถึง 265,946 ตัน ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบโลหกรรมผลิตโลหะทองแดงจากแร่ มีเพียงรายเดียวได้แก่ บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อยู่ที่จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตโลหะทองแดงบริสุทธิ์ปริมาณ 165,000 ตันต่อปี โดยใช้วัตถุดิบเป็นแร่ทองแดงซัลไฟด์ นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด แต่จากปัญหาทางเศรษฐกิจที่กระทบไปทั่วโลกในปัจจุบัน ทำให้ส่งผลถึงการผลิตทองแดงบริสุทธิ์ในประเทศไทยเราไปด้วย

                   การที่ไทยเราต้องนำเข้าแร่ทองแดงซัลไฟด์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปีตามข้อมูลที่กล่าวถึงก็เนื่องจาก ทั้ง ๆ ที่เรามีแร่ทองแดงกระจายอยู่ในหลายภูมิภาค และได้มีการสำรวจแหล่งแร่ทองแดงที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ในหลายพื้นที่ เช่น ใน จ.เลย, อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งมีปริมาณสำรองไม่น้อยกว่า 2 ล้านตัน (เนื้อโลหะ) แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ได้รับประทานบัตรทำเหมืองทองแดงอย่างถูกต้อง เพียงแต่มีผู้ได้รับอนุญาตจากการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ไม่ถึง 10 ราย ซึ่งแหล่งแร่ส่วนใหญ่ก็มักจะพบกับปัญหาในหลายด้าน เช่น อยู่ในเขตป่าไม้บ้าง พื้นที่ลุ่มน้ำบ้าง จากเหตุที่การทำโครงการเหมืองแร่ทองแดงนั้น จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้

          ทางภาครัฐ (ก.พ.ร.) มีความเห็นชัดเจนว่า แร่ทองแดงเป็นแร่ที่สมควรได้รับ       การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน เพราะความต้องการแร่ชนิดนี้ในประเทศมีสูง      อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่สนใจจักต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนในทุกประเด็นด้วย

ข้อมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org