หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  บริษัท พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง จำกัด
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 4/10/2553

 

บริษัท พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง จำกัด ยื่นฟ้องรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท  พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง  จำกัด ได้แจ้งสภาการเหมืองแร่ให้ทราบว่า บริษัท ได้ขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่พลวง คำขอที่  8/2548  จังหวัดลำปาง  โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้   และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้ว   รวมใช้เวลา 3 ปีเศษ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อการทำเหมืองแร่  จากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์  คุณกิตติ)  ทั้งที่ได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว     กว่า  5   เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ

ดังนั้น  บริษัท  พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง  จำกัด  จึงได้ทำหนังสือร้องเรียน ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2553  แต่ไม่มีความคืบหน้าเช่นกัน    จึงได้ทำการยื่นฟ้องรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์  คุณกิตติ) ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   เมื่อวันที่  24  กันยายน  2553 ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายตามมาตรา 157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา     และกำลังจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่  1  ตุลาคม 2553  ต่อไป

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org