หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ดาว์นโหลด
รายชื่อสมาชิกชั่วคราวพ้นสภาพ ปี 2552   
17/7/2555
     
รายชื่อสมาชิกสมทบพ้นสภาพ ปี 2552   
17/7/2555
     
รายชื่อสมาชิกสามัญพ้นสภาพ ปี 2552
17/7/2555
     
รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555
17/7/2555
     
รายชื่อผู้ประกอบการเหมืองแร่ ณ 11 กรกฎาคม 2555
รายชื่อผู้ประกอบการเหมืองแร่
11/7/2555
     
รายชื่อผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายชื่อผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
11/7/2555
     
การเปรียบเทียบพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510กับร่างพ.ร.บ.แร่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังยกร่างโดยคุณสุทธิเลิศ วีระไพบูลย์
การเปรียบเทียบพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510กับร่างพ.ร.บ.แร่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังยกร่าง
21/6/2555
     
ผลการศึกษาปัญหาของกฎหมายเสนอแนวทางพัฒนาและกรอบแนวคิดในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ โดยศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาและกรอบแนวคิดในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ โดยศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
21/6/2555
     
บรรยายพิเศษ"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย"โดยดร.สมชาย หาญหิรัญ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย
21/6/2555
     
ราคาแร่ประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2555 - 12 เมษายน 2555
ราคาแร่ประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2555 - 12 เมษายน 2555
12/4/2555
     

  <Previous | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org