กฎหมาย

ประกาศกระทรวง กำหนดชนิดแร่ที่ห้ามส่งออก

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ อนุบัญญัติ

อนุบัญญัติ ออกตามความใน พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ที่ยังมีผลใช้บังคับ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564

แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2565 – 2569

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่

แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ

นโยบายแร่ทองคำ

นโยบายการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564