about us

ประวัติสภาการเหมืองแร่

สภาการเหมืองแร่คือ สถาบันซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจเหมืองแร่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการทั้งหลาย ในการประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ในทุกวิถีทางให้แก่อุตสาหกรรมและธุรกิจอันเกี่ยวกับเหมืองแร่
     สภาการเหมืองแร่ก่อตั้งโดยการสนับสนุนของสมาคมเหมืองแร่ต่างๆ กรมทรัพยากรธรณี และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านรัฐสภาจนได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526 ขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2526 เนื่องจากแร่เป็นทรัพยากรของชาติที่ใช้หมดแล้วจะไม่สามารถหาสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้และในปัจจุบันอุตสาหกรรมเหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่ทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สมควรจัดตั้งสภาการเหมืองแร่ขึ้น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่