สภาการเหมืองแร่
MININGTHAI
รวมกฎหมายว่าด้วยแร่

รับชมและศึกษาเรียนรู้

วิดิทัศน์เหมืองแร่

เหมืองแร่กับมาตรการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เหมืองแร่กับชุมชน

สภาการเหมืองแร่ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนในการประสานนโยบายกับภาครัฐเพื่อนำทรัพยากรแร่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติ ผลักดันให้มีการประกอบการด้านเหมืองแร่ได้อย่างราบรื่นเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

MAGAZINE l วารสารเหมืองแร่

วารสารรายสองเดือนภายใต้นโยบายของคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
  download magazine 

Mag_May_Jun22
cover-ebook_July-Aug_22

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2565
  download magazine 

cover_Mag_mar_apr_2022

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
  download magazine 

coverMag_nov_dec21

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2564
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2564
  download magazine 

eMagJul_Aug_2564

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
  download magazine

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
  download magazine 

mag_1_64

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2564
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
  download magazine 

min_6-63_L_1612841497

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2563
  download magazine 

sep_oct2020

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2563
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2563
  download magazine 

mag_jul_aug_2020

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
  download magazine 

ประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2564

SEMINAR AND EVENT

การประชุมสัมมนาเรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”

สภาการเหมืองแร่ เห็นว่า การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ทั้งระหว่างดำเนินการและหลังการดำเนินการให้กลับสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ก่อนการทำเหมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ลดทัศนียภาพที่ไม่ชวนมองแล้ว ยังจะเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทั้งของผู้ประกอบการและของอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นได้ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวอนงค์ศรี ศรีพลอย นิติกรชำนาญการ และนางสาวอุไรวรรณ สถิตย์พงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพเหมือง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่

จากการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1-6 /2563 มีจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้   กดดูรายละเอียด

17

ประทานบัตร

16

ต่ออายุประทานบัตร

0

โอนประทานบัตร

1

อาญาบัตรพิเศษ

ขั้นตอนการขอประทานบัตร

ตามพระราขบัญญัติแร่ พ.ศ.2560

(เหมืองแร่ประเภทที่ 2 และ 3)

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ

ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

Clips

สาระประโยชน์

news

ข่าวสารองค์กร

คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ เยี่ยมชมเหมือง ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด

คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ เยี่ยมชมเหมือง ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ เหมืองแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
จับตากระบวนการพิจารณา อนุญาตประทานบัตรภายใต้ “พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560” ช้าหรือเร็ว

จับตากระบวนการพิจารณา อนุญาตประทานบัตรภายใต้ “พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560” ช้าหรือเร็ว

หลังจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในปี พ.ศ.2560 และ ปี พ.ศ.2561 ไม่ได้มีการอนุญาตประทานบัตร เนื่องจากต้องรอการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี
สภาการเหมืองแร่ ร่วมกับ เอสซีจี จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”

สภาการเหมืองแร่ ร่วมกับ เอสซีจี จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”

เรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่” โดยได้รับเกียรติ จาก วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นประธานเปิดสัมมนา โดยมี อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธาน กรรมการสภาการเหมืองแร่ และกรรมการสภาการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับ
diwLogo
egovLogo
miningThLogo