สภาการเหมืองแร่
MININGTHAI
รวมกฎหมายว่าด้วยแร่

รับชมและศึกษาเรียนรู้

วิดิทัศน์เหมืองแร่

เหมืองแร่กับมาตรการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เหมืองแร่กับชุมชน

สภาการเหมืองแร่ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนในการประสานนโยบายกับภาครัฐเพื่อนำทรัพยากรแร่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติ ผลักดันให้มีการประกอบการด้านเหมืองแร่ได้อย่างราบรื่นเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

MAGAZINE l วารสารเหมืองแร่

วารสารรายสองเดือนภายใต้นโยบายของคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2567 
download magazine

Mining_3-2567 1

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 
download magazine

เหมืองแร่ ม.ค.-ก.พ. 2567-2_compressed 1
Mining_2-2567 1

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 14 ฉบับที 2  มีนาคม-เมษายน 2567
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2566 
download magazine

เหมืองแร่เล่ม 5_compressed 1

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 13 ฉบับที 6  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2566 
download magazine

E-Book Mining 3-66_compressed 1
E-book เหมืองแร่เล่ม 4 ก.ค. สค 66_compressed 1

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 13 ฉบับที4  กรกฎาคม-สิงหาคม 2566
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 
download magazine

วารสารเหมืองแร่ ม.ค.-ก.พ 66 1
E-Book เหมืองแร่ ฉ.2-66_compressed 1

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 13 ฉบับที2  มีนาคม-เมษายน 2566
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2565
  download magazine 

Mag_May_Jun22
cover-ebook_July-Aug_22

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2565
  download magazine 

cover_Mag_mar_apr_2022

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
  download magazine 

coverMag_nov_dec21

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2564
  download magazine 

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2564
  download magazine 

eMagJul_Aug_2564

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
  download magazine

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
  download magazine 

mag_1_64

วารสารเหมืองแร่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2564
  download magazine 

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่

จากการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1-3 /2567 มีจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้   กดดูรายละเอียด

8

ประทานบัตร

3

ต่ออายุประทานบัตร

0

โอนประทานบัตร

2

อาญาบัตรพิเศษ

ขั้นตอนการขอประทานบัตร

ตามพระราขบัญญัติแร่ พ.ศ.2560

(เหมืองแร่ประเภทที่ 2 และ 3)

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ

ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

Clips

สาระประโยชน์

news

ข่าวสารองค์กร

คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ เยี่ยมชมเหมือง ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด

คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ เยี่ยมชมเหมือง ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ เหมืองแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
จับตากระบวนการพิจารณา อนุญาตประทานบัตรภายใต้ “พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560” ช้าหรือเร็ว

จับตากระบวนการพิจารณา อนุญาตประทานบัตรภายใต้ “พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560” ช้าหรือเร็ว

หลังจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในปี พ.ศ.2560 และ ปี พ.ศ.2561 ไม่ได้มีการอนุญาตประทานบัตร เนื่องจากต้องรอการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี
สภาการเหมืองแร่ ร่วมกับ เอสซีจี จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”

สภาการเหมืองแร่ ร่วมกับ เอสซีจี จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”

เรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่” โดยได้รับเกียรติ จาก วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นประธานเปิดสัมมนา โดยมี อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธาน กรรมการสภาการเหมืองแร่ และกรรมการสภาการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับ
diwLogo
egovLogo
miningThLogo