การขอใบอนุญาตฯ

(การแบ่งประเภทเหมืองแร่, เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง etc )

การขอประทานบัตร

การขออาชญาบัตรสำรวจแร่

การขอใบอนุญาตแต่งแร่

การขอใบประกอบโลหกรรม

การขออนุญาตครองครองแร่

การขออนุญาตส่งออกแร่

การขออนุญาตส่งออกแร่ยิปซัม

คู่มือคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้

คู่มือคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ชนิดแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า