นโยบายการดำเนินงานโดยภาพรวมของคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่

  • สภาการเหมืองแร่บริหารงานโดยคณะกรรมการภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ในการประชุมสมาชิกประจำปี สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการตามประเภทของสมาชิก
  • คณะกรรมการที่รับเลือกตั้งมีจำนวนสิบแปดคน ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกสามัญจำนวนสิบสองคน และกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกสมทบจำนวนหกคน
  • กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
  • ในการบริหารงานภายใน คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นหนึ่งชุดประกอบด้วยกรรมการจำนวนตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกลองและพิจารณางานต่าง ๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการ และหรือสั่งการแทนคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะกรรมการจะแต่งตั้งเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ขึ้นหนึ่งคนมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสภาการเหมืองแร่ ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการและเป็นผู้แทนของสภาการเหมืองแร่ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลนอก

รายนาม ผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
1.
นางสาวอัญชลีตระกูลดิษฐประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
2.
นายยุทธเอี่ยมสอาดรองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
3.
นายดิเรกรัตนวิชช์รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
4.
นายวัลลภการวิวัฒน์รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
5.
นายทวีทวีสุขเสถียรรองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
6.
นายอนุพงศ์โรจนสุพจน์รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
7.
นายศิริชัยมาโนชรองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
8.
นายเสกข์สรรธีระวาณิชย์กรรมการสภาการเหมืองแร่
9.
นายศิรสิทธิ์สืบศิริกรรมการสภาการเหมืองแร่
10.
นายณรงค์จำปาศักดิ์กรรมการสภาการเหมืองแร่
11.
นายยงยุทธรัตนศิริกรรมการสภาการเหมืองแร่
12.
นายสุเทพสุนทรารัณย์กรรมการสภาการเหมืองแร่
13.
นายนวพลพุทธานนท์กรรมการสภาการเหมืองแร่
14.
นายอภิชาติสายะสิญจน์กรรมการสภาการเหมืองแร่
15.
นายสุรพลอุดมพรวิรัตน์กรรมการสภาการเหมืองแร่
16.
นายชาญณรงค์ทองแจ่มกรรมการสภาการเหมืองแร่
17.
นายอับดุลลาเตะยากัดกรรมการสภาการเหมืองแร่
18.
นายตติกรบูรณธนานุกิจกรรมการสภาการเหมืองแร่

 เลขาธิการสภาการเหมืองแร่

 นายสุรพลอุดมพรวิรัตน์     กรรมการสภาการเหมืองแร่ ทำการแทน เลขาธิการสภาการเหมืองแร่

 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการเหมืองแร่

 
นางอรพิณเปรื่องการผู้ช่วยเลขาธิการสภาการเหมืองแร่