ทำเนียบสมาชิก

รายชื่อสมาชิก (ตามลำดับเลขที่)

รายชื่อผู้ประกอบการเหมืองแร่ (แยกตามประเภทแร่)

รายชื่อผู้ประกอบการโรงแต่งแร่ / โรงงานประกอบโลหกรรม

รายชื่อผู้ส่งออกแร่

รายชื่อผู้นำเข้าแร่