นโยบายการดำเนินงานโดยภาพรวมของคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่

1. 

สร้างศรัทธาและความร่วมมือจากสมาชิก / ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม

 

2.

ดำเนินกิจกรรมสภาการเหมืองแร่อย่างเป็นระบบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โดยประมวลแนวความคิดที่สร้างสรรค์ต่ออุตสาหกรรมธุรกิจเหมืองแร่และการตลาด ประสานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ให้สภาการเหมืองแร่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ต่อไป

 

3.สร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ/ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการเงิน เป็นต้น
4. 

ประชาสัมพันธ์ผลงานและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยประสานงานกับหน่วยงานด้านเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือจัดประชุมสัมมนา พร้อมทั้งจัดทำข่าวสารสภาการเหมืองแร่ เพื่อเผยแพร่ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไปยังสมาชิก สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

5.

สร้างพลังจากการรวมกลุ่มและความร่วมมือของสมาชิก / ผู้ประกอบการ เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ปัญหา

 

6.

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ การนำทรัพยากรแร่มาใช้

 

7.รณรงค์หารายได้แก่สภาการเหมืองแร่ เพื่อให้การดำเนินงาน 6 ข้อ ข้างต้นสัมฤทธิ์ผล