ประเภทสมาชิก

สภาการเหมืองแร่มีสมาชิกสามประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สมัครซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่
(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผู้สมัครซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเหมืองแร่
(3) สมาชิกชั่วคราว ได่แก่ ผู้สมัครซึ่งเป็นผู้ที่ประสงค์จะประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่หรือธุรกิจเหมืองแร่