วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนในการประสานนโยบายกับภาครัฐเพื่อนำทรัพยากรแร่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติ ผลักดันให้มีการประกอบการด้านเหมืองแร่ได้อย่างราบรื่นเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานงานและร่วมมือกับภาครัฐทุก ระดับ เพื่อลดปัญหาและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจ เหมืองแร่
2. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในการทำเหมือง การเพิ่มมูลค่าแร่ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการประกอบการของ มวลสมาชิก
4. ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองรักษาประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็น ธรรม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมนุม