สมัครสมาชิก

รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก 

1) ค่าลงทะเบียน รายละ 3,000 บาท (ชำระกรณีสมัครใหม่เท่านั้น)

2) ค่าบำรุงประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง)

   2.1) ประเภทสามัญ และสมทบ    5,000 บาท

   2.2) ประเภทชั่วคราว    2,000 บาท

การยื่นใบสมัคร

– กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

– ลงลายมือชื่อในใบสมัคร กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในใบสมัครต้องตรงกับจำนวนหรือชื่อกรรมการ

         ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและประทับตรายาง


** สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.miningthai.org เพื่อกรอกรายละเอียด และลงชื่อในใบสมัครมอบให้บุคคลอื่นนำไปยื่นสมัครแทนได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนสมาชิก

โทรศัพท์ 0-2275-7684-6 ,0-2276-9529 

แฟ๊กซ์ 0-2692-3321