เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมือง และมาตรการป้องกันและแก้ไข เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และเหมืองแร่โดยทั่วไป

การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่