กพร. ร่วมกับ UNIDO จัดงานสัมมนา “Green Scrap Metal Thailand 2020”

หนุนผู้ประกอบการรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืน ลดการปล่อย U-POPs มากกว่า 20% เพื่อส่งเสริม และพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและประชำสัมพันธ์โครงกำร จัดกำรเศษโลหะอย่ำงยั่งยืน