คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ เยี่ยมชมเหมือง ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ เหมืองแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

จับตากระบวนการพิจารณา อนุญาตประทานบัตรภายใต้ “พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560” ช้าหรือเร็ว

หลังจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในปี พ.ศ.2560 และ ปี พ.ศ.2561 ไม่ได้มีการอนุญาตประทานบัตร เนื่องจากต้องรอการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี

สภาการเหมืองแร่ ร่วมกับ เอสซีจี จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”

เรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่” โดยได้รับเกียรติ จาก วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นประธานเปิดสัมมนา โดยมี อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธาน กรรมการสภาการเหมืองแร่ และกรรมการสภาการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับ

สภาการเหมืองแร่ จัดทัศนศึกษาดูงานหมู่เหมืองปิล๊อก สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติของไทย

4-6 พฤศจิกายน 2563 สภาการเหมืองแร่จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานหมู่เหมืองปิล๊อก สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ณ หมู่บ้ำนอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่

มีสมาชิกหลายท่านมีข้อกังวล เกี่ยวกับการกำหนด “เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ของภาครัฐว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด และได้สอบถามเข้ามาที่สภาการเหมืองแร่

สภาการเหมืองแร่ จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 พร้อมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้อากาศยานไร้คนขับในงานรังวัดเหมืองแร่”

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้อากาศยานไร้คนขับใน งานรังวัดเหมืองแร่” โดย ดร.อนุชิต สุขเจริญพงษ์ วิศวกร สำรวจชำนาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และมีการเลือกตั้งกรรมการสภาการเหมืองแร่ชุดใหม่