ฤา…เหมืองบ้านบ่อแก้ว …จะเป็นเหมืองดีบุก-ทังสเตน เหมืองสุดท้ายของประเทศไทย?

แผนที่ภูมิประเทศบริเวณตำ บลบ่อแก้ว อำ เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แสดงขอบเขตแหล่งแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว และพื้นที่ประทานบัตร