“เหมืองอัจฉริยะ แห่งซานซี”

ต้นแบบแห่งการเปลี่ยนผ่าน สู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมหนัก สู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาอย่างยั่งยืน