DOWNLOAD l เอกสารดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และ อนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

ใบสมัครสมาชิก

รายชื่อตลาดเก่ายิปซัม

รายชื่อตลาดใหม่ยิปซัม 3 กันยายน 2550

กฎกระทรวงกำหนดหินดินทราย

ถ้าที่ดินมีแร่

คุณลักษณะแร่

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ

รายชื่อสมาชิกประเภทสมทบ

รายชื่อสมาชิกประเภทชั่วคราว

รายชื่อโรงแต่งแร่

รายชื่อข้อมูลประทานบัตรแร่

รายชื่อเหมืองหินทั่วประเทศ

รายชื่อโรงประกอบโลหกรรม

รายชื่อผู้ประกอบการเหมืองแร่

รายชื่อผู้ส่งออกแร่

รายชื่อใบอนุญาตอาชญาบัตร

การปรับปรุงและดูแลพื้นที่เหมืองแร่

ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ..

แร่เศรษฐกิจของไทย

เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม