แร่น่ารู้ ตอน “ทองแดง” โลหะที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า

“ทองแดง” เป็นโลหะชนิดแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักและนำมาใช้งาน จากหลักฐานพบว่า ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์รู้จักการถลุง ทองแดงมาใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ แม้ว่าทองแดงจะมีปริมาณ น้อยมากในเปลือกโลก (เพียง 0.0001%)