แร่น่ารู้ ตอน สังกะสี : โลหะสีเงิน

สังกะสีที่พบในธรรมชาติไม่พบในรูปของธาตุอิสระ โดยทั่วไป มักพบสังกะสีในดินประมาณ 120 กรัม/ตัน โดยอยู่ในรูปของ ซัลไฟด์ (ZnS)