สภาการเหมืองแร่ จัดทัศนศึกษาดูงานหมู่เหมืองปิล๊อก สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติของไทย

4-6 พฤศจิกายน 2563 สภาการเหมืองแร่จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานหมู่เหมืองปิล๊อก สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย ณ หมู่บ้ำนอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี