ฤา…เหมืองบ้านบ่อแก้ว …จะเป็นเหมืองดีบุก-ทังสเตน เหมืองสุดท้ายของประเทศไทย?

แผนที่ภูมิประเทศบริเวณตำ บลบ่อแก้ว อำ เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แสดงขอบเขตแหล่งแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว และพื้นที่ประทานบัตร

โปแลนด์ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

เหมืองเกลือเวียลิกซ์กา (Wieliczka Salt Mine) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศโปแลนด์ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานที่พักฟื้น ผู้ป่วย COVID-19