ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในการลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : มุ่งสู่ Net Zero”

โดย สภาการเหมืองแร่

ร่วมกับ สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย และสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *