จับตากระบวนการพิจารณา อนุญาตประทานบัตรภายใต้ “พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560” ช้าหรือเร็ว

หลังจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในปี พ.ศ.2560 และ ปี พ.ศ.2561 ไม่ได้มีการอนุญาตประทานบัตร เนื่องจากต้องรอการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี