ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในการลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : มุ่งสู่ Net Zero”

โดย สภาการเหมืองแร่ ร่วมกับ สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย และสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร