“ธรรมชาติทรายแก้ว” ยึดหลักปฏิบัติ 6 ด้าน สร้างมาตรฐานสู่ “เหมืองแร่สีเขียว”

"ธรรมชาติทรายแก้ว" โชว์ศักยภาพมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตามแนวคิด ESG ยึดหลักปฏิบัติ 6 ด้าน “เหมืองแร่สีเขียว” ตอกย้ำเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับใช้ในการจัดการ และดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน ลดต้นทุนการผลิต เกือบ 30 ปีนับแต่ก่อตั้งบริษัท ธรรมชาติทรายแก้ว จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายทรายแก้วคุณภาพดีให้กับลูกค้า โดยดำเนินการอยู่ในแนวทาง 3 มิติของESG ประกอบด้วย E (Environmental) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม S (Social) รับผิดชอบต่อสังคม และ G (Governance) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดูแลธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนในพื้นที่ ส่งผลให้บริษัท ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) อย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี 2554 - ปี 2565) จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 6...